REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

w ramach serwisu internetowego pod domeną www.nutri-aid.pl

§ 1

Definicje

Poniższe określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Adres email − adres elektroniczny oznaczający system teleinformatyczny umożliwiający porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

Akceptacja – mailowaaaaa akceptacja Wyceny przez Klienta oraz dokonanie przez Klienta płatności zgodnie § 4 Regulaminu, stanowiąca oświadczenie woli Klienta zawarcia z Usługodawcą Umowy;

Plan żywieniowy – materiały opracowane przez Usługodawcę do indywidualnego wykorzystania przez Klienta na podstawie informacji przekazanych przez Klienta w Zapytaniu;

Formularz kontaktowy – formularz kontaktu udostępniony w Serwisie, za pomocą którego Klient może wysłać Zapytanie;

Klient − osoba, która wyraziła chęć skorzystania z Usługi świadczonej przez Usługodawcę drogą elektroniczną wypełniając Formularz kontaktowy zamieszczony w Serwisie, bądź przesyłając Zapytanie na adres e-mail Usługodawcy lub telefonicznie pod numerem telefonu wskazanym w Serwisie;

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 poz. 344 t.j.) w zakresie korzystania z serwisu internetowego działającego pod domeną www.nutri-aid.pl; Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed złożeniem Zapytania w sposób, który umożliwia odtwarzanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient;

Serwis – strona internetowa w domenie www.nutri-aid.pl, której administratorem jest Usługodawca;

Umowa – umowa o świadczenie Usługi („Umowa”) świadczonej drogą elektroniczną, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem;

Usługa – usługa polegająca w szczególności na udzielaniu przez Usługodawcę porad i konsultacji dietetycznych, sporządzeniu planów i analiz żywieniowych drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Klienta, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;

Usługodawca – podmiot świadczący Usługi określony w § 2 Regulaminu;

Wycena – bezpłatna wycena i określenie zakresu oraz terminu wykonania Usługi sporządzona przez Usługodawcę w odpowiedzi na Zapytanie i przekazana Klientowi w formie elektronicznej;

Zapytanie – zapytanie o wycenę Usługi kierowane przez Klienta do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub mailowo na adres mailowy Usługodawcy udostępniony w Serwisie lub telefoniczne.

§ 2

Informacje o Usługodawcy

Usługodawcą jest Aleksandra Dziura, używająca tytułu zawodowego „magister” przyznanego w Polsce, zamieszkała w Warszawie przy ulicy Wiązanej 28 J zwana dalej: „Usługodawcą”.

§ 3

Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną. Warunki zawierania, świadczenia i rozwiązywania Umowy

 1. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem.
 2. Klienci mogą składać Zapytania za pomocą Formularza kontaktowego, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 3. Złożenie Zapytania przez Klienta jest możliwe wyłącznie po zapoznaniu się przez Klienta z Regulaminem i akceptacji postanowień Regulaminu przed złożeniem Zapytania.
 4. W celu zawarcia Umowy Klient kieruje do Usługodawcy Zapytanie o możliwość realizacji oraz wycenę Usługi za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub mailowo na adres mailowy Usługodawcy udostępniony na Serwisie. Zapytanie może być skierowane również telefonicznie lub za pośrednictwem portali społecznościowych.
 5. Po złożeniu Zapytania Usługodawca potwierdza za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymanie Zapytania.
 6. W terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu Zapytania Usługodawca dokonuje bezpłatnej wyceny Usługi i przesyła klientowi Wycenę w formie elektronicznej zawierającą:

a) oświadczenie o gotowości podjęcia się wykonania Usługi,

b) informację o wysokości wynagrodzenia brutto z tytułu wykonania Usługi,

c) wysokość ewentualnych kosztów dodatkowych,

d) proponowany termin i sposób wykonania Usługi,

e) sposób i termin zapłaty.

 1. Sporządzenie Wyceny przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
 2. Umowa zawierana jest po dokonaniu Akceptacji − na czas oznaczony od daty wpływu płatności określonej w Wycenie na rachunek bankowy Usługodawcy do daty wykonania Usługi.
 3. W przypadku braku wpływu płatności w pełnej wysokości na rachunek bankowy Usługodawcy Umowa o świadczenie Usługi nie zostaje zawarta.
 4. Usługa zostaje wykonana przez Usługodawcę w terminie określonym w Wycenie. Rezultat Usługi przesyłany jest Klientowi wyłącznie poprzez środki porozumiewania się na odległość na wskazany przez Klienta adres e-mail w terminie wskazanym w Wycenie.
 5. Plan żywieniowy przygotowywany jest na podstawie stanu zdrowotnego opisanego przez Klienta w Zapytaniu.
 6. Usługodawca może złożyć Klientowi oświadczenie o odmowie podjęcia się przez Usługodawcę wykonania Usługi bez uzasadnienia.
 7. W przypadku zakupu konsultacji telefonicznych lub konsultacji online na platformie internetowej Klient ustala z Usługodawcą termin oraz temat konsultacji. Odwołanie konsultacji możliwe jest do 48h przed jej zaplanowanym terminem. W przypadku późniejszego odwołania Klientowi przysługuje zwrot 50% wpłaconej kwoty. W przypadku nie pojawienia się na umówionej konsultacji w ciągu 15 minut od umówionej godziny jej rozpoczęcia konsultacja uznana jest za anulowaną a Klientowi nie przysługuje zwrot płatności.
 8. Po wpływie wynagrodzeniu na rachunek bankowy Usługodawcy Usługodawca potwierdza Klientowi za pośrednictwem poczty elektronicznej zawarcie Umowy.
 9. Złożenie przez Klienta dodatkowych zapytań lub wniosków o wyjaśnienia będzie traktowane jako odrębne Zapytanie.
 10. Usługi inne niż online mogą być zlecane na podstawie odrębnej wyceny i umowy zlecenia zawieranej przez Klienta i Usługodawcę, w szczególności Usługodawca może udzielać konsultacji osobistych (bezpośrednich) albo prowadzić osobiście szkolenia dla firm, placówek oświatowych, klubów sportowych po uprzednim  ustaleniu miejsca, daty i godziny za pośrednictwem poczty elektronicznej email, formularza kontaktowego lub telefonicznie

§ 4

Płatności

 1. Wysokość wynagrodzenia brutto określona zostaje w Wycenie. Klient po otrzymaniu Wyceny może zrezygnować z Usługi bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów na rzecz Usługodawcy lub zlecić wykonanie Usługi poprzez mailową Akceptację Wyceny.
 2. Dokonanie płatności przez Klienta następuje przelewem bankowym na numer rachunku bankowego Usługodawcy wskazany przez Usługodawcę.
 3. Klient ponosi wszelkie koszty bankowe związane z dokonanym przelewem.
 4. Klient upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej.
 5. Klient ponosi koszty dostawy Internetu i połączeń telefonicznych. Opłata dla Klienta za połączenie z numerem Usługodawcy nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient (opłata według cennika operatora).

§ 5

Prawa autorskie do Serwisu i treści zawartych w Serwisie

 1. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, produktów czy składowych serwisu, bez zgody Usługodawcy, jest zabronione.
 2. Wszelkie autorskie prawa majątkowedo treści udostępnianych w ramach Serwisu przysługują Usługodawcy lub podmiotom, od których Usługodawca nabył licencje lub autorskie prawa majątkowe. Zabronione jest kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie jakichkolwiek treści opublikowanych w Serwisie, bez zgody Usługodawcy.
 3. Wszelkie Utwory tworzone przez Usługodawcę, w szczególności artykuły i plany żywieniowe podlegają ochronie prawnoautorskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Nazwa Serwisu, układ graficzny i logo, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej.
 5. Usługodawca upoważnia Klienta do korzystania z utworów przekazanych Klientowi w wykonaniu Usług wyłącznie na użytek prywatny Klienta.

§ 6

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

 1. Celem skorzystania z Serwisu Klient powinien posiadać:
 2. dostęp do Internetu,
 3. dostęp do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
 4. przeglądarkę internetową poprawnie skonfigurowana i akceptującą pliki typu cookie, w wersji co najmniej: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 10.0 Internet Explorer 11, Edge 12, Firefox 28, Chrome 21, Safari 6.1, Opera 12.1, iOS Safari 7.1 lub nowszych. Przeglądarki muszą posiadać włączoną obsługę skriptów JavaScript, włączając i akceptując pliki „cookies”,
 5. dostęp do wirtualnej maszyny Java w aktualnej wersji.
 6. Wymagania łącza internetowego co najmniej 256 kbit/s. Serwis internetowy zoptymalizowany jest dla minimalnej rozdzielczości ekranu 320x480px.
 7. Klient ponosi koszty związane z uzyskaniem dostępu do Serwisu, w szczególności Klient ponosi koszty na rzecz dostawcy Internetu, koszty środków komunikowania się na odległość, oprogramowania do korzystania z Serwisu oraz oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku.
 8. Klient musi zainstalować na własny koszt oprogramowanie w celu odczytywania, edytowania oraz przesyłania plików pochodzących z oprogramowania Office wersja 2010 lub nowsze, w tym w szczególności pliki *.DOC, *.DOCX oraz plików *.PDF

§ 7

Zasady korzystania przez Klientów z Serwisu

Zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

Zakaz prania brudnych pieniędzy

 1. Usługodawca oświadcza, że dbając o dobre imię Klientów oraz najwyższą jakość Usług nie będzie przyjmował żadnych materiałów ani dokumentów, których treść jest sprzeczna z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Ponadto Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Akceptując Regulamin Klient oświadcza, że nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek czynności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 4. Klient nie ma prawa korzystać z Serwisu w celach komercyjnych, poprzez jego udostępnianie osobom trzecim za wynagrodzeniem lub bez takiego wynagrodzenia, a także nie może publikować jakichkolwiek dokumentów lub w inny sposób rozpowszechniać jakąkolwiek techniką, lub w jakikolwiek sposób treści zawartych w Serwisie ani dokumentów udostępnionych przez Usługodawcę.
 5. Klient nie jest upoważniony do dalszej odsprzedaży lub wprowadzania do obrotu na jakiejkolwiek podstawie, w tym użyczenia lub najmu utworów, których twórcą jest Usługodawca.
 6. W przypadku gdy Klient korzysta z utworu w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego korzystania lub narusza inne postanowienia mające na celu ochronę przed nieupoważnionym korzystaniem Klient ponosi wobec Usługodawcy odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw do utworu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Klient nie jest uprawniony do:
  • sprzedaży, wypożyczania, wynajmu czy użyczaniu osobom trzecim treści i utworów udostępnionych Klientowi przez Usługodawcę,
  • utrwalaniu i zwielokrotnianiu informacji udostępnionych Klientowi przez Usługodawcę (dane są udostępniane tylko na użytek własny Klienta),
  • utrwaleniu i zwielokrotnieniu, bądź udostępnianiu nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych z Serwisu dokumentów lub informacji,
  • usuwaniu bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Usługodawcy podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących,
  • wykonywaniu kopii programów i danych, będących elementami Serwisu.
  • samodzielnego oddzielania od całości elementów Serwisu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu,
  • samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Serwisu oraz jakichkolwiek innych zmian technicznych.
 8. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Usługodawca może dochodzić od Klienta naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.

§ 8

Oświadczenia woli i kanały komunikacji

O ile odmiennie nie wskazano w Regulaminie wszelkie oświadczenia woli składane są przez Usługodawcę i Klienta online w formie elektronicznej a kontakty pomiędzy Usługodawcą a Klientem następują drogą elektroniczną: na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu kontaktowym lub na adres wskazany przy rozpoczęciu korzystania z Usługi.

§ 9

Obowiązki Usługodawcy w zakresie poufności i bezpieczeństwa

Usługodawca zapewnia działanie Systemu teleinformatycznego, którym się posługuje, umożliwiając nieodpłatnie Klientowi:

1) w razie, gdy wymaga tego właściwość Usługi:

2) zakończenie, w każdej chwili, korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną.

§ 10

Zakres odpowiedzialności Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę z należytą zawodową starannością.
 2. Usługodawca ręczy i gwarantuje profesjonalizm i stosowną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.
 3. Klient oświadcza, że jest świadomy, że Usługi świadczone są na podstawie przedstawionej przez Klienta dokumentacji i opisu stan zdrowia.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy Klient nie opisał w Zapytaniu w sposób wyczerpujący stanu zdrowia lub opisał nieprawdziwy stan zdrowia.
 5. Usługi są wykonywane tylko na własny użytek Klientów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania Diety przez osoby trzecie oraz stosowanie Diety niezgodnie z zaleceniami.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy plan żywieniowy sporządzony dla Klienta zostanie wykorzystana przez osobę trzecią albo gdy Klient skorzysta z Diety w sposób niezgodny z zaleceniami Usługodawcy.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania płatności przez Klienta z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy.

§ 11

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Klient może przez całą dobę wnieść reklamację związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę Usług określonych w Regulaminie lub wadliwego ich rozliczenia.
 2. Reklamacja może być wniesiona drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@nutri-aid.pl.
 3. Reklamacja powinna być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym Usługa została wykonana lub miała być wykonana.
 4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi musi zawierać:
 5. oznaczenie Klienta składającego reklamację, w szczególności wskazanie jego adresu elektronicznego;
 6. wskazanie Usługi, z którą wiąże się reklamacja;
 7. wskazanie i uzasadnienie zarzutów będących podstawą reklamacji;
 8. wskazanie zakresu żądania Klienta składającego reklamację;
 9. Reklamacja związana z brakiem zapłaty następującej za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych winna zawierać dane Klienta, jego adres elektroniczny, informacje o dacie i godzinie dokonywania płatności a także metodzie i rodzaju tej płatności.
 10. Reklamacje są rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 30 dni od ich otrzymania przez Usługodawcę, przy czym dla rozpoczęcia biegu terminu zgłoszenia reklamacji decydujące jest potwierdzenie jej w formie pisemnej.
 11. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji przesyłana jest do Klienta w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje Klientowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 12. Rozpatrzenie reklamacji jest nieodpłatne.
 13. Usługodawca informuje konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie spory mogą być rozstrzygane w drodze mediacji (więcej informacji znajduję się tutaj: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595) lub przez platformę internetową http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 14. Postępowanie reklamacyjne jest wyczerpane jeśli Klient nie akceptuje propozycji Usługodawcy rozpatrzenia reklamacji.

§ 12

Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klient, będący konsumentem (Konsument) może odstąpić od Umowy, bez podania przyczyn bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Odstąpienie od Umowy wymaga formy mailowej. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może odstąpić od Umowy przesyłając oświadczenie na adres mailowy Usługodawcy. Konsument może także odstąpić od Umowy przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Usługodawcy.
 3. W razie odstąpienia od Umowy Usługodawca ma obowiązek nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymana oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności.
 4. Zwrotu płatności Usługodawca dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w formie elektronicznej.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni Usługę (tj. przesłał Konsumentowi treść Usługi).
 7. Niniejszym Usługodawca informuje Konsumenta, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę (tj. przesłaniu Konsumentowi treści Usługi) Konsument utraci prawo odstąpienia od Umowy a Konsument wyraża zgodę na wykonanie w pełni Usługi przez Usługodawcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą, jeżeli jednak Usługodawca poczynił już działania celem wykonania usługi, Klient jest zobowiązany do zwrotu kosztów z tym związanych, obliczonych proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem wynagrodzenia brutto wskazanego w Wycenie będącego przedmiotem Akceptacji.

§ 13

Regulamin

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie www.nutri-aid.pl
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania w Serwisie i stanowi integralną część zawieranej z Klientem umowy o świadczenie Usług.
 3. Usługodawca może dokonać zmian Regulaminu jeżeli zmiany wynikają ze zmiany przepisów prawa, bądź mają na celu poprawę jakości świadczonych usług bądź związane są ze zmianą zakresu lub trybu świadczonych usług.
 4. O treści zmian Regulaminu Klient zostanie powiadomiony w formie elektronicznej. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Klient nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy uznaje się, że Klient zaakceptował zmieniony Regulamin.
 5. Wypowiedzenie umowy przez Klienta następuje poprzez zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy przesłane elektronicznie, na podany w powiadomieniu o zmianie Regulaminu adres email. Jednocześnie Klient zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od powiadomienia o wypowiedzeniu w formie elektronicznej.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Klient jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o zmianie wszelkich danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej, pod rygorem uznania wiadomości przychodzących na poprzedni adres za skutecznie doręczone.
 2. Zasady ochrony danych osobowych Klientów oraz Polityka Cookies określone zostały w Polityce Prywatności w zakładce Polityka prywatności.
 3. Usługodawca może udostępnić zasoby Serwisu w celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze reklamowym. Szczegółowe warunki zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z reklamodawcą.
 4. Usługodawca świadczy usługi w zakresie szkoleń na zasadach odrębnie ustalonych pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 5. Strony zobowiązują się do zachowania ścisłej poufności w zakresie współpracy i nie ujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji technicznych, technologicznych, handlowych, organizacyjnych.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw.

Załącznik Nr 1

do Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną

w ramach serwisu internetowego pod domeną

www.nutri-aid.pl

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

zgodnie z ustawą dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

– Adresat [_____ prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ______z siedzibą przy ul. ______, adres email ……@______.com ]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)

umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.