Regulamin świadczenia usług dietetycznych drogą elektroniczną

Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług dietetycznych online przez Aleksandrę Dziurę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą NUTRIAID Dietetyk Aleksandra Dziura, NIP: 9522210617 na rzecz Pacjentów (Usługobiorców).

§ 1

Definicje

Poniższe określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Pacjent (Usługobiorca) – osoba, która wyraziła chęć skorzystania z Usługi świadczonej przez Usługodawcę oraz zarezerwowała i opłaciła Usługę;

Dietetyk (Usługodawca) – Aleksandra Dziura prowadząca działalność gospodarczą pod firmą NUTRIAID Dietetyk Aleksandra Dziura, NIP: 9522210617;

Usługa – usługa polegająca w szczególności na udzielaniu przez Dietetyka porad i konsultacji dietetycznych oraz udostępnianiu indywidualnych materiałów dietetycznych drogą elektroniczną bez jednoczesnej obecności stron (na odległość) ;

Zapytanie – zapytanie o wycenę, zakres, termin i możliwość wykonania Usługi kierowane przez Pacjenta do Dietetyka za pośrednictwem Formularza kontaktowego lub mailowo na adres mailowy Usługodawcy nutriaid.dietetyk@gmail.com lub portale społecznościowe (Facebook, Instagram;.

Indywidualne materiały dietetyczne – wszelkie materiały opracowane przez Dietetyka dla Pacjenta obejmujące w szczególności jadłospisy i zalecenia żywieniowe. Dokładny zakres i sposób korzystania z materiałów ustalane są indywidualnie.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa w szczególności:
  – zasady korzystania z usług dietetycznych;
  – procedurę zawierania Umowy na świadczenie usług dietetycznych;
  – zasad przetwarzania danych osobowych Pacjentów przez Usługodawcę;
  – zasady postępowania reklamacyjnego.
 2. Usługodawca świadczy profesjonalne usługi dietetyczne w zakresie doradztwa żywieniowego oraz układania indywidualnych jadłospisów i zaleceń żywieniowych i posiada stosowne kwalifikacje i uprawnienia.
 3. Regulamin stanowi integralną część umowy, do zawarcia, której dochodzi w momencie rezerwacji terminu na konsultację poprzez kalendarz online zamieszczony w serwisie lub mailowo w momencie złożenia zamówienia na indywidualne materiały dietetyczne.
 4. Rezerwacja terminu przez Pacjenta jest możliwa wyłącznie po zapoznaniu się przez Klienta z Regulaminem i akceptacji postanowień Regulaminu. Rezerwacja terminu jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu.
 5. Kontakt z Dietetykiem możliwy jest pod adresem e-mail: nutriaid.dietetyk@gmail.com oraz poprzez portale społecznościowe (Instagram i Facebook).

§ 3

Zasady świadczenia usług dietetycznych

 1. Usługa świadczona jest on-line. Dietetyk świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z przepisami prawa i Regulaminem.
 2. Pacjenci mogą składać Zapytania i dokonywać zapisów na konsultacje lub zamówień na indywidualne materiały dietetyczne drogą mailową oraz poprzez portale społecznościowe (Facebook, Instagram). Rezerwacja terminu konsultacji możliwa jest również poprzez kalendarz online (Zencal) zamieszczony w serwisie.
 3. Po złożeniu Zapytania Usługodawca potwierdza otrzymanie Zapytania, a w terminie do 2 dni roboczych od daty wpływu Zapytania Usługodawca dokonuje bezpłatnej wyceny Usługi i przesyła klientowi Wycenę w formie elektronicznej zawierającą:
  – oświadczenie o gotowości podjęcia się wykonania Usługi,
  – informację o wysokości wynagrodzenia brutto z tytułu wykonania Usługi,
  – wysokość ewentualnych kosztów dodatkowych,
  – proponowany termin i sposób wykonania Usługi oraz niezbędne do jej realizacji dokumenty m.in. kwestionariusz medyczno-żywieniowy,
  – sposób i termin zapłaty, 
 4. Pacjent zobowiązany jest do dokonania płatności na wskazany przez Dietetyka numer konta w ciągu maksymalnie 3 dni roboczych od otrzymania danych do przelewu.
 5. W przypadku rezerwacji terminu poprzez kalendarz online umieszczony w serwisie (Zencal), Pacjent zobowiązany jest do dokonania płatności (poprzez Przelewy24) w ciągu 24 godzin.
 6. Po rezerwacji terminu przez kalendarz online umieszczony na stronie (Zencal) oraz dokonaniu przez Pacjenta płatności, Usługodawca w ciągu 24 h (1 dzień roboczy) potwierdza rezerwację terminu i przesyła niezbędną dokumentację m.in. kwestionariusz medyczno-żywieniowy.
 7. Pacjent jest zobowiązany do odesłania wypełnionych dokumentów wskazanych przez Usługodawcę maksymalnie na 48 h przed umówionym terminem konsultacji. W przeciwnym wypadku Pacjent akceptuje, że konsultacja może mieć przebieg inny niż zamierzony oraz Dietetyk może odwołać umówiony termin konsultacji.
 8. Usługa świadczona jest na rzecz osób pełnoletnich. W przypadku Pacjenta niepełnoletniego niezbędna jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
 9. Odwołanie lub zmiana terminu konsultacji możliwe są maksymalnie na 24 godziny przed umówionym terminem. Późniejsze odwołanie skutkuje brakiem zwrotu kosztu konsultacji. 
 10. W przypadku nie pojawienia się na umówionej konsultacji w ciągu 15 minut od umówionej godziny jej rozpoczęcia konsultacja uznana jest za anulowaną, a Pacjentowi nie przysługuje zwrot płatności.
 11. Po pierwszej konsultacji Usługodawca w terminie 10 dni roboczych (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, z wyłączeniem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy) zobowiązany jest przesyłać zamówione indywidualne materiały dietetyczne drogą elektroniczną na adres mailowy Pacjenta.
 12. Po otrzymaniu indywidualnych materiałów dietetycznych od Dietetyka, Pacjent ma 3 dni robocze na zgłoszenie swoich uwag i chęci wprowadzenia poprawek.
 13. Świadczone Usługi dietetyczne są odpłatne zgodnie z cenami podanymi w Cenniku Usługodawcy znajdującym się na stronie internetowej www.nutri-aid.pl.
 14. Warunkiem korzystania z usług dietetycznych jest zaakceptowanie przez Pacjenta niniejszego Regulaminu oraz udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji Usługi.
 15. Akceptując Regulamin Pacjent:
  • wyraża zgodę na zawarcie umowy o świadczenie na jego rzecz usługi dietetycznej;
  • oświadcza, że udzielił wyczerpujących i prawdziwych informacji oraz nie zataił informacji, co do stanu swojego zdrowia oraz nawyków żywieniowych;
  • przyjmuje do wiadomości, że przygotowane dla niego indywidualne materiały dietetyczne opierają  się na aktualnej wiedzy naukowej, jednakże ze względu na niemożność przewidzenia pewnych mechanizmów zachodzących w organizmie człowieka, nie gwarantuje osiągnięcia przez Pacjenta zamierzonych efektów;
  • oświadcza, że nie będzie rozpowszechniał indywidualnych materiałów dietetycznych ani innych materiałów będących własnością Usługodawcy.
 16. Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Dietetyk nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Dietetyk nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania.
 17. Dietetyk ma prawo odmówić wykonania Usługi w sytuacji, gdy:
  • przygotowanie wykracza poza jego wiedzę i zakres kompetencji;
  • ma uzasadnione wątpliwości co do stanu zdrowia Pacjenta;
  • ma uzasadnione wątpliwości co do pełnoletności Pacjenta, a brak jest zgody jego rodzica lub opiekuna prawnego.

§ 4

Płatności

 1. Wysokość wynagrodzenia brutto określona jest w cenniku w serwisie www.nutri-aid.pl.
 2. Dokonanie płatności przez Pacjenta następuje przelewem bankowym na numer rachunku bankowego Usługodawcy wskazany przez Usługodawcę lub poprzez serwis Przelewy24.
 3. Pacjent ponosi wszelkie koszty bankowe związane z dokonanym przelewem.
 4. Pacjenta upoważnia Usługodawcę do wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy w formie elektronicznej.
 5. Pacjent ponosi koszty dostawy Internetu i połączeń telefonicznych.

§ 5

Prawo do korzystania z treści

 1. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, produktów czy składowych serwisu, bez zgody Usługodawcy, jest zabronione.
 2. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści udostępnianych w ramach Serwisu przysługują Usługodawcy lub podmiotom, od których Usługodawca nabył licencje lub autorskie prawa majątkowe. Zabronione jest kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie jakichkolwiek treści opublikowanych w Serwisie, bez zgody Usługodawcy.
 3. Wszelkie indywidualne materiały dietetyczne oraz artykuły blogowe tworzone przez Usługodawcę podlegają ochronie prawno-autorskiej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. Nazwa Serwisu, układ graficzny i logo, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej.
 5. Dietetyk upoważnia Pacjenta do korzystania z utworów przekazanych Pacjentowi w wykonaniu Usług wyłącznie na użytek prywatny Pacjenta
 6. Pacjent może korzystać z materiałów udostępnionych w ramach Usługi wyłącznie na użytek własny bezpośrednio związany z realizacją usługi dietetycznej.
 7. Pacjent nie jest upoważniony do kopiowania i rozpowszechniania uzyskanych materiałów bez wyraźnej zgody Usługodawcy.

§ 6

Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca zobowiązuje się wykonać Usługę z należytą zawodową starannością.
 2. Usługodawca ręczy i gwarantuje profesjonalizm i stosowną wiedzę teoretyczną oraz praktyczną.
 3. Pacjent oświadcza, że jest świadomy, że Usługi świadczone są na podstawie przedstawionej przez Pacjenta dokumentacji i opisu stan zdrowia.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy Pacjent nie opisał wyczerpująco w Zapytaniu lub podczas konsultacji stanu zdrowia lub opisał nieprawdziwy stan zdrowia.
 5. Usługi są wykonywane tylko na własny użytek Pacjentów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania jadłospisów, zaleceń, planów suplementacji i innych materiałów dietetycznych przez osoby trzecie oraz stosowanie ich niezgodnie z zaleceniami.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania jadłospisów, zaleceń, suplementacji i innych materiałów dietetycznych przekazanych przez Usługodawcę.
 7. Pacjent przyjmuje do wiadomości, że niezastosowanie się, bądź wybiórcze stosowanie się do zaleceń, jak również zatajenie informacji na temat stanu zdrowia lub podanie nieprawdy przez Pacjenta może wpłynąć na efekt świadczonej usługi, negatywnie wpłynąć na stan zdrowia Pacjenta, a w wyjątkowych przypadkach nawet zagrażać jego życiu.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wykonaną usługę dietetyczną udzieloną na skutek podania przez Pacjenta niepełnych lub nieprawdziwych informacji, a także niepoinformowania o zmianie stanu zdrowia, bądź zatajenia informacji mających istotne znaczenie dla świadczenia usługi dietetycznej.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy indywidualne materiały dietetyczne sporządzone dla Pacjenta zostaną wykorzystane przez osobę trzecią albo gdy Pacjent skorzysta z nich w sposób niezgodny z zaleceniami Dietetyka.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Serwisu jak również za zaprzestanie świadczenia Usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dokonania płatności przez Pacjenta z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy.

§ 7

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w celu świadczenia usługi dietetycznych jest Usługodawca, który wdrożył niezbędne środki w celu ich ochrony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Pacjent ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich modyfikacji lub poprawiania, jak również żądania usunięcia z bazy danych prowadzonej przez Usługodawcę, jeżeli usunięcie nie narusza innych przepisów prawa.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych niezbędnych dla świadczenia usług dietetycznych oraz informacji o stanie zdrowia Pacjenta skutkuje brakiem możliwości zawarcia Umowy.
 4. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Pacjenta przez Usługodawcę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 8

Reklamacje

 1. Reklamacje można składać pisemnie, drogą elektroniczną na adres mailowy nutriaid.dietetyk@gmail.com lub przy wykorzystaniu załącznika nr 2 do niniejszego Regulaminu, bądź wzoru formularza stanowiącego załącznik do ustawy o prawach konsumenta.
 2. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, datę wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie, numer rachunku bankowego Pacjenta, na który w razie uwzględnienia reklamacji Usługodawca zwróci Pacjentowi uiszczoną opłatę.
 3. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od jej złożenia. W przypadku, gdy reklamacja jest niekompletna, Usługodawca wystąpi do Pacjenta o jej uzupełnienie.
 4. Klient może przez całą dobę wnieść reklamację związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Usługodawcę Usług określonych w Regulaminie lub wadliwego ich rozliczenia.
 5. Reklamacja może być wniesiona drogą elektroniczną na adres e-mail: nutriaid.dietetyk@gmail.com

§ 8

Odstąpienie od umowy

 1. W przypadku umów zawieranych na odległość z uwagi na przedmiot świadczenia tj. indywidualne materiały dietetyczne przygotowany z uwzględnienie zindywidualizowanych potrzeb Pacjenta prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone.

§ 9

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca

 1. Celem skorzystania z Serwisu Pacjent powinien posiadać:
  – dostęp do Internetu;
  – dostęp do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail,
  – przeglądarkę internetową poprawnie skonfigurowana i akceptującą pliki typu cookie, w wersji co najmniej: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 10.0 Internet Explorer 11, Edge 12, Firefox 28, Chrome 21, Safari 6.1, Opera 12.1, iOS Safari 7.1 lub nowszych. Przeglądarki muszą posiadać włączoną obsługę skriptów JavaScript, włączając i akceptując pliki „cookies”,
  – dostęp do wirtualnej maszyny Java w aktualnej wersji.
 1. Wymagania łącza internetowego co najmniej 256 kbit/s. Serwis internetowy zoptymalizowany jest dla minimalnej rozdzielczości ekranu 320x480px.
 2. Klient ponosi koszty związane z uzyskaniem dostępu do Serwisu, w szczególności Klient ponosi koszty na rzecz dostawcy Internetu, koszty środków komunikowania się na odległość, oprogramowania do korzystania z Serwisu oraz oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku.
 3. Klient musi zainstalować na własny koszt oprogramowanie w celu odczytywania, edytowania oraz przesyłania plików pochodzących z oprogramowania Office wersja 2010 lub nowsze, w tym w szczególności pliki *.DOC, *.DOCX oraz plików *.PDF

§ 11

Zasady korzystania przez Klientów z Serwisu

Zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.

Zakaz prania brudnych pieniędzy

 1. Usługodawca oświadcza, że dbając o dobre imię Pacjentów oraz najwyższą jakość Usług nie będzie przyjmował żadnych materiałów ani dokumentów, których treść jest sprzeczna z przepisami prawa obowiązującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Pacjent zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Ponadto Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz niedostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 3. Akceptując Regulamin Pacjent oświadcza, że nie prowadził, nie prowadzi i nie zamierza prowadzić jakiejkolwiek czynności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu w rozumieniu ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 4. Pacjent nie ma prawa korzystać z Serwisu w celach komercyjnych, poprzez jego udostępnianie osobom trzecim za wynagrodzeniem lub bez takiego wynagrodzenia, a także nie może publikować jakichkolwiek dokumentów lub w inny sposób rozpowszechniać jakąkolwiek techniką, lub w jakikolwiek sposób treści zawartych w Serwisie ani dokumentów udostępnionych przez Usługodawcę.
 5. Pacjent nie jest upoważniony do dalszej odsprzedaży lub wprowadzania do obrotu na jakiejkolwiek podstawie, w tym użyczenia lub najmu utworów, których twórcą jest Usługodawca.
 6. W przypadku gdy Pacjent korzysta z utworu w sposób wykraczający poza zakres dozwolonego korzystania lub narusza inne postanowienia mające na celu ochronę przed nieupoważnionym korzystaniem Pacjent ponosi wobec Usługodawcy odpowiedzialność za naruszenie autorskich praw do utworu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. Pacjent nie jest uprawniony do:
  • sprzedaży, wypożyczania, wynajmu czy użyczaniu osobom trzecim treści i utworów udostępnionych Pacjentowi przez Usługodawcę,
  • utrwalaniu i zwielokrotnianiu informacji udostępnionych Klientowi przez Usługodawcę (dane są udostępniane tylko na użytek własny Klienta),
  • utrwaleniu i zwielokrotnieniu, bądź udostępnianiu nieodpłatnie lub odpłatnie pobranych z Serwisu dokumentów lub informacji,
  • usuwaniu bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Usługodawcy podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących,
  • wykonywaniu kopii programów i danych, będących elementami Serwisu.
  • samodzielnego oddzielania od całości elementów Serwisu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu,
  • samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Serwisu oraz jakichkolwiek innych zmian technicznych.
 8. W przypadku naruszenia przez Pacjenta postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa Usługodawca jest uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Usługodawca może dochodzić od Pacjenta naprawienia powstałych szkód na zasadach ogólnych.

§ 12

Oświadczenia woli i kanały komunikacji

O ile odmiennie nie wskazano w Regulaminie wszelkie oświadczenia woli składane są przez Usługodawcę i Pacjenta online w formie elektronicznej a kontakty pomiędzy Usługodawcą a Klientem następują drogą elektroniczną: na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu kontaktowym lub na adres wskazany przy rozpoczęciu korzystania z Usługi lub za pośrednictwem portali społecznościowych Facebook, Instagram.

§ 13

Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn m.in. zmianą warunków świadczenia usług lub zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie informuje Pacjentów z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa.
 3. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego Regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub uznane zostały za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego Regulaminu, a w miejsce niedozwolonych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.
 4. Pacjent jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Usługodawcę o zmianie wszelkich danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej, pod rygorem uznania wiadomości przychodzących na poprzedni adres za skutecznie doręczone.
 5. Zasady ochrony danych osobowych Pacjenta oraz Polityka Cookies określone zostały w Polityce Prywatności w zakładce Polityka prywatności.

Zapisz się

Make an appointment

[CP_APP_HOUR_BOOKING id="1"]